Výzva na predkladanie žiadostí

VÝZVA k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt KARSTICUM ®"

Nový termín podania žiadostí do 30.09.2014!!!VÝZVA k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt KARSTICUM ®"

ALMA-Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera vyhlasuje I. výzvu k predkladaniu žiadostí o udelenie značky „Regionálny produkt KARSTICUM ®".

Značka „Regionálny produkt KARSTICUM ®" je značkou kvality.

Označuje remeselné výrobky, poľnohospodárske a potravinárske produkty, ubytovacie a stravovacie služby, zážitky – služby v cestovnom ruchu, tradičné kultúrne a spoločenské podujatia. Sú to produkty a služby, ktoré sú vyrobené a poskytované na území Slovenského a Aggtelekského krasu v záujmových obciach a to:

V obciach Slovenského krasu: Ardovo, Dlhá Ves, Kečovo, Plešivec, Gemerská Hôrka, Slavec, Silica, Silická Brezová, Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov Nad Turňou, Hrhov, Dvorníky, Zádiel, Turňa Nad Bodvou, Jasov, Háj, Hačava, Bôrka, Krásnohorská Dlhá Lúka, Lúčka, Drnava, Drienovec, Brzotín, Rožňava, Jovice, Kunová Teplica.

V obciach Aggtelekského krasu: Bódvaszilas, Szögliget, Jósvafő, Aggtelek, Perkupa, Szinpetri, Szin, Szendrő, Bódvalenke, Komjáti, Tornanádaska, Bódvarákó, Hídvégardó, Martonyi, Tornakápolna, Égerszög, Tornaszentandrás.

Produkt/výrobok, služba označený značkou „Regionálny produkt KARSTICUM ®" je výsledkom činnosti regionálneho producenta, je kvalitný, prispieva k uchovávaniu tradícií a je šetrný voči životnému prostrediu.

Zámerom regionálneho značenia je podpora miestnej ekonomiky, zvýšenie odbytu miestnych vysoko kvalitných výrobkov a služieb, zachovanie a udržanie tradícií, kultúrnych hodnôt územia, charakteru vidieckej krajiny a podpora využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín.Remeselné a iné spotrebné výrobky, poľnohospodárske a potravinárske produkty

 • remeselné a iné spotrebné výrobky
 • poľnohospodárske a potravinárske
 • prírodné produkty

Žiadateľom o regionálnu značku môže byť:

remeselník, súkromne hospodáriaci roľník, živnostník, ľudový výrobca, ľudový umelec, firma, organizácia so sídlom alebo s prevádzkou na území Slovenského a Aggtelekského krasu v záujmových obciach

Nepodnikateľský subjekt môže žiadať len o čestné udelenie značky s obmedzeným použitím, v zmysle platných Zásad pre udeľovanie a používanie značky.

Fyzická osoba, ktorá predáva prebytky vlastnej drobnej nespracovanej rastlinnej a živočíšnej produkcie môže žiadať len o udelenie značky s obmedzeným použitím v zmysle platných Zásad pre udeľovanie a používanie značky.Ubytovacie a stravovacie zariadenia

 • ubytovacie zariadenia (klasifikované podľa Vyhlášky 277/2008 Z.z.)
 • stravovacie zariadenia

Žiadateľom o regionálnu značku môže byť:

https://www.anchrvpark.com reddit has been competent with the professional official recognition.

fyzická alebo právnická osoba oprávnená na podnikanie v ubytovacích a stravovacích službách na základe živnostenského oprávnenia so sídlom alebo miestom prevádzky území Slovenského a Aggtelekského krasu v záujmových obciach, ktorá prevádzkuje ubytovacie alebo stravovacie zariadenie.Zážitky – služby v cestovnom ruchu

Žiadateľom o regionálnu značku môže byť:

 • žiadateľ má prevádzku, popr. trvalé bydlisko alebo sídlo na území Slovenského alebo Aggtelekského krasu
 • zážitky musia byť realizované na území Slovenského alebo Aggtelekského krasu


Kultúrne a spoločenské podujatia

 • tradičné podujatia

Žiadateľom o regionálnu značku môže byť:

 • usporiadateľ podujatia, ktoré organizuje na území Slovenského a Aggtelekského krasu v záujmových obciach a ktorý má sídlo, prevádzku alebo miesto pôsobenia na území Slovenského a Aggtelekského krasu v záujmových obciach a je oprávnený na usporiadanie podujatia.

Koordinátorom udeľovania značenia „Regionálny produkt KARSTICUM ®" je Alma-centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera.Žiadosť o udelenie práv na užívanie značky „Regionálny produkt KARSTICUM ®":

 • formulár žiadosti sa nachádza na stránke www.karsticum.sk
 • vyplnený formulár žiadosti vrátane všetkých relevantných príloh pošlite poštou na adresu:

  Alma-centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera 049 43 Jablonov nad Turňou č.140Registračný poplatok za udelenie značky „Regionálny produkt KARSTICUM ®":

Žiadateľ Registračný poplatok Ročný poplatok za používanie značky
Právnická osoba 30,- € 50,- €
Fyzická osoba 5,- € 30,- €